atskelti

atskelti
atskélti, àtskelia, atskė́lė Š, 79; SD1108, Q12, R, N, M, L 1. tr. Ps skeliant atidalyti, atplėšti: Atskélk skalą nuo skalinio J. Lentos kraštas atskéltas 1. Atskélk pagaliuką, bus purvui nukrapštyt Sb. Vieną pliauskę atskė́lė Pb. Vienai blogai: niekas pagalelio neatskéls, maišelio nepakels Krš. Kalnai it atskelti nusileidžia į vandenį A.Vien. | refl. tr. 1: Gal šakalio neatsiskė́lei, kad negali įkurt? Slm. Atsiskélk balaną ir pasišviesi Rgv. Atsiskélk pagalioko i inkursi Klt. 2. tr. atskirti, atidalyti nuo visumos: Te nuo Meškelio atskė́lė du vienkiemiu Slm. Galulaukė[je] penkius ektarus atskė́lė Grž. Darbininkai tikėjosi atskelsią dalį įgulos ir nuvesią ją paskui save . | Atskeltas [nuo bažnyčios] SD217. ^ Abu kaip vieno kelmo – nei gražiu neatskirsi, nei piktu neatskelsi KrvP(Ndz). | refl.: Atsiskėlė nuo bažnyčios Blv. 3. intr. šnek. piktai atsakyti, atšauti, atrėžti: Kai vis atskélsi, tai ir bijos Ds. \ skelti; antskelti; apskelti; atskelti; įskelti; išskelti; nuskelti; paskelti; perskelti; praskelti; priskelti; razskelti; suskelti; užskelti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • atskelti — atskélti vksm. Atskélk šakaliùką, bùs pur̃vui nukrapštýti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • paskelti — paskelti, pàskelia, paskėlė 1. tr. skeliant atidalyti, atskelti: Paskeldavo medžių i žibindavo Krž. | refl. tr.: Padėk po pečiu pliauckų – nebėra iš ko šakalių pasiskelti Jnš. 2. tr. Ser pajėgti skelti. 3. tr. NdŽ kurį laiką skelti. 4. intr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antskelti — antskelti, añtskelia, antskėlė (ž.) tr. Š užmesti, privirinti plieną (ppr. ašmenims): Nuvežk plūgą į kalvę – lai añtskelia noragą Skd. Antskelk mun ekėtes J.Jabl(Als). Antskelti kirvį Jn(Kv). Noragus, kirvį su plienu antskėliau J. ◊ šìrdį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskelti — apskelti, àpskelia, apskėlė tr. skeliant, žiebiant apsukti aplink ką: Reik galvą apskelti su skiltuvu nu ugnies lekančiosios Lnk. Ir smilkė, ir laumės žolių supešusi iš patvorių padėdavo po priegalvėliu; senajai Šimkuvienei leido anglis sumesti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidaužti — 1 atidaũžti, ia, atìdaužė 1. tr. J smūgiu atskelti, atlaužti: Jis atdaužė akmenies gabalą Šts. 2. intr. smogti, kirsti atgal: Kaip anas man kirto per ausį, tai aš jam kai atàdaužiau, net pargriuvo Dkšt. 3. tr. atmušti, atblokšti: Anas àtdaužė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidaužyti — tr. 1. daužant atitrupinti, atskelti: Atidaužyk biskutį sūrio man J. 2. atitrankyti, atitalžyti: Atidaũžė jam plaučius, ir reikė mirt Jnšk. Vai, už tą darbą tau antausius atidaužỹs J.Jabl. ◊ ragùs atsidaužyti išsidūkti: Jaunystei reikiant duot …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atskaldyti — iter. atskelti. 1. tr. K, Rtr skaldant atidalyti: Atskaldyk iš skalamedžio balanų Jž. 2. tr. L, KŽ, Ser, Jž, Plv šnek. smarkiai atmušti, atidaužyti: Tai, dar aš su tokiu vaikeliu ilgai terliosiuos – atskaldžiau antausius ir paleidau! Žvr. Jis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atskėlimas — atskėlìmas sm. (2) → atskelti: 1. GTŽ. 2. SD1174, SD217, Ch11PvK11,19, N. | refl.: Visi atsiskėlimai nuo bažnyčios prasidėjo nuo šventvagiškos komunijos Gmž. skėlimas; antskėlimas; atskėlimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšipuliuoti — tr. KŽ, atšìpuliuoti Skr atskelti (šipulį): Atšipuliuok šipulių J. šipuliuoti; atšipuliuoti; pašipuliuoti; prašipuliuoti; prišipuliuoti; sušipuliuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išskelti — išskelti, ìšskelia, išskėlė tr. K, Š; M 1. DŽ1 skeliant padaryti: Iš to lenkto uosio galėsim išskelti šlajom pavažas Sml. Iš balto diemedėlio išskelsiu irklelį LTR(Mrj). Ei išskel̃s, išskel̃s baltas lentužėles, dirbdins naujas staklužėles JV49.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”